ასოციაციის მიზანია განათლების სისტემაში დემოკრატიული ღირებულებების გაძლიერება მშობელთა შესაძლებლობების განვითარებით და მათი ჩართულობის ხელშეწყობით.

მშობელთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა.

მშობელთა განათლება და დემოკრატიული ცნობიერების ამაღლება.

განათლების პოლიტიკაში ბავშვების საუკეთესო ინტერესების ადვოკატირება.

განათლების მართვაში მშობელთა მონაწილეობის ხელშეწყობა.

ორგანიზაციის მისიაა, შექმნას საგანმანათლებლო სივრცეში მშობელთა აქტიური მონაწილეობისთვის  საუკეთესო დემოკრატიული გარემო,  სადაც  თავისუფალი, პასუხისმგებლიანი, კრიტიკულად მოაზროვნე, თანასწორუფლებიანი საზოგადოება გავლენას მოახდენს მომავალი თაობის განათლებაზე საქართველოში.

ორგანიზაციის ხედვაა, რომ ბავშვი ვითარდებოდეს და განათლებას იღებდეს ისეთ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სადაც მეცნიერულ მიდგომებს, დასაბუთებული არჩევანის გაკეთებას, დამოუკიდებლად ცხოვრებას და სხვებთან მშვიდობიან თანაარსებობას თანაბარი სიხარულით სწავლობენ მოსწავლეები, მასწავლებლები და მშობლები. იმისთვის რომ სიხარულით ისწავლონ, სკოლა/ბაღი უნდა იყოს თითოეული მოსწავლე/აღსაზრდელის შესაძლებლობაზე, საჭიროებასა და ინტერესზე მორგებული. საგანმანათლებლო გარემო უნდა იყოს დემოკრატიული და უსაფრთხო, ტექნოლოგიებით, პროგრესული და ნოვაციური რესურსებით უზრუნველყოფილი. მასწავლებელი და მშობელი უნდა იყვნენ ბავშვის სოციალურ-ემოციურ, შემეცნებით და ფიზიკურ განვითარებაზე ორიენტირებულნი.