საკანონმდებლო ბაზა

კანონი ზოგადი განათლების შესახებ

ეროვნული სასწავლო გეგმები

კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ

კანონი ადრეული აღზრდისა და განათლების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N110/ნ სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო სახელმწიფო სტანდარტის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N84 „ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების“ დამტკიცების შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N533 "საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017-2021" დამტკიცების შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N485 ტექნიკური რეგლამენტის − ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება ბავშვთა განვითარებისკენ მიმართული ადრეული ჩარევის სახელმწიფო კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N437 ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N68 მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N66 ტექნიკური რეგლამენტი - ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N04/ნ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის ჩარიცხვისა და მოსწავლის სტატუსის შეჩერების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N167/ნ მასწავლებელთა დისციპლინური წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N114/ნ საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N113/ნ მოსწავლის პირადი საქმის ფორმისა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის პირადი საქმის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №115/ნ საჯარო სკოლის დირექტორის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N99 /ნ საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N79/ნ მოსწავლის ქცევის კოდექსის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N80/ნ სკოლის დირექტორის ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N57/ნ მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N1014 მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N478 აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N675 საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის ჩასარიცხად წარსადგენი აუცილებელი დოკუმენტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N30 „საქართველოს საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს წევრების არჩევის, მათთვის უფლებამოსილების შეწყვეტისა და რეგისტრაციის წესის შესახებ” დებულების დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N448 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნებისა და საჯარო სკოლის წესდების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N410 სასკოლო კვების ორგანიზების შესახებ რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე