საერთაშორისო და ეროვნული კვლევები

მშობელთა ჩართულობა

რეკომენდაციები დირექტორებისა და მასწავლებლებისთვის

pIRLS - წიგნიერების საერთაშორისო კვლევა

2011 წლის ეროვნული ანგარიში